budoucnost profesí

Úvodní strana Události a aktivity

Události a aktivity

Národní vzdělávací fond úspěšně dokončil projekt ARLI (31.4.2014)

Projekt ARLI, na němž se tým pracovníků Národní observatoře podílel, si kladl za cíl rozpracovat EU Skills Panorama na regionální úroveň a poskytnout tak relevantní a aktuální informace o nabídce a poptávce po profesích a kvalifikacích pro různé uživatele na regionálních trzích práce. Národní vzdělávací fond byl členem mezinárodního řešitelského konsorcia, které vedl University of Exeter a jehož dalšími členy byl Goethe Universität ve Frankfurtu, Napier University v Edinburghu a italské výzkumné centrum CRISP. Více o projektu zde.

Zveřejnění prvních výsledků výzkumu PIAAC (08.10.2013)

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj dnes zveřejnila první výsledky z výzkumu vědomostí a dovedností dospělých PIAAC ( Programme for the International Assessment of Adult Competencies). V rámci výzkumu byly zkoumány osoby ve věku 16–65 let prostřednictvím testů a dotazníků. V testech byly hodnoceny čtenářská a numerická gramotnost a dovednost řešení problémů v prostředí informačních technologií. Dotazníky mapovaly počáteční a další vzdělávání, zkušenosti na trhu práce a využívání rozmanitých dovedností v situacích běžného života a zaměstnání.

Český statistický úřad vydal Statistickou ročenku ČR 2012

Statistická ročenka 2012 je již dvacátým svazkem celostátní statistické ročenky za dobu existence samostatné České republiky od roku 1993. Ročenka přináší na 824 stranách v 31 kapitolách, vedle již dlouhodobě ustálených informací, i nové údaje, např. o zahraničním obchodě v Eurozóně či údaje o inovacích ve vědě a výzkumu. Vedle toho naleznete i nová data z oblasti informačních a komunikačních technologií a z oblasti výzkumu a vývoje. Do ročenky byly zařazeny také první definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011.

V České republice proběhne mezinárodní výzkum vědomostí a dovedností dospělých PIAAC

Výzkum bude probíhat od září 2011 do 31. března 2012 a zúčastní se ho 25 zemí světa. Výzkum je zaměřen na hodnocení úrovně základních dovedností potřebných pro úspěch v běžném životě i na pracovním trhu u dospělých ve věku 16 – 65 let. U respondentů budou zjišťovány numerické a čtenářské dovednosti a dovednosti řešit úkoly v prostředí informačních technologií. V ČR bude k účasti na výzkumu osloveno 16 000 domácností. Výzkum probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a na mezinárodní úrovni je řízen Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. V ČR jej na základě pověření MŠMT zajišťuje Ústav pro informace ve vzdělávání ve spolupráci se společností SC&C a Národním vzdělávacím fondem s podporou Ministerstva práce a sociálních věcí. Výzkum je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací na: www.piaac.cz a www.facebook.com/piaac.cz

ČSÚ: Energetická bilance České republiky

Český statistický úřad pravidelně a velmi pozorně sleduje vývoj v oblasti energetiky prostřednictvím statistik výroby energií, těžby uhlí, dovozu ropy a mnoha dalších. Energetická bilance, kterou prezentoval Český statistický úřad na tiskové konferenci 27. dubna, je výsledkem vzájemného propojení širokého spektra dat Českého statistického úřadu, Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu. Jedná se o velmi komplexní model poskytující ucelený pohled na tuzemské energetické toky.
Podrobnosti z tiskové konference naleznete pod odkazem http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/energeticka_bilance_cr_20110427

Český statistický úřad zveřejnil publikaci "Informační ekonomika v číslech 2010" (23. 02. 2011)

Publikace v přehledné formě poskytuje základní statistické údaje o vývoji ekonomických ukazatelů v oblasti ICT v České republice a zároveň umožňuje srovnání s ostatními ekonomikami Evropy a světa. Publikace je členěna do pěti následujících kapitol: IT odborníci, Výdaje za ICT vybavení a služby, Výzkum, vývoj a patenty v ICT, Zahraniční obchod s ICT a ICT sektor. Kromě statistických čísel každá kapitola obsahuje základní definice sledovaných ukazatelů. Data uvedená v této publikaci pocházejí především z oficiálních šetření ČSÚ, data pro mezinárodní srovnání pak z datových zdrojů Eurostatu a OECD. Publikaci v tištěné podobě lze zakoupit v prodejně ČSÚ, elektronická verze je volně dostupná na webových stránkách ČSÚ pod odkazem http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/9707-10

Český statistický úřad vydal publikaci: "Statistická ročenka vědy, technologií a inovací" (18.01.2011)

Ročenka obsahuje komplexní pohled na klíčové oblasti vědy, technologií a inovací v České republice a jejich srovnání se světem pomocí nejnovějších mezinárodně dostupných a srovnatelných statistických čísel. Na 369 stranách, ve 4 tematických blocích a 23 kapitolách jsou obsaženy podrobné statistické údaje popisující jak finanční a lidské zdroje vstupující do procesů vědy, technologií a inovací, tak i jejich výsledky, jako jsou odborné články, patenty či inovace.
Internetová verze publikace, která je volně k dispozici na stránkách ČSÚ:
http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/1005-10 , obsahuje v některých kapitolách, oproti verzi tištěné, více informací. V seznamu grafů a tabulek v internetové verzi publikace jsou tyto nadstavbové informace označeny kurzívou. Publikaci v tištěné podobě si lze zakoupit v prodejně ČSÚ.

Pozvánka ČSÚ na tiskovou konferenci "Energetika očima statistiky" (07.01.2011)

Český statistický úřad Vás zve na tiskovou konferenci "Energetika očima statistiky", která se koná ve středu 26. ledna 2011 od 10 hodin. Více informací ve zprávě na stránkách ČSÚ. Tisková zpráva se základními informacemi o energetice v ČR je k dispozici na stránkách ČSÚ.

Statistická ročenka ČR 2010

Na pultech knihkupectví a ve specializovaných knižních prodejnách se objevila nová Statistická ročenka České republiky 2010. Důležitou změnou je, že téměř ve všech kapitolách, mimo národních účtů, je použito nové třídění podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) místo dříve používané Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ). Obdobně jako už několik předcházejících let Statistická ročenka České republiky 2010 vychází současně jako knižní publikace a v elektronické podobě na CD-ROM.
Datová verze přístupná elektronicky na stránkách ČSÚ: http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/p/0001-10.
Plná verze bude dostupná na internetu 1. 3. 2011.
Více...

Konkurenční schopnost České republiky 2008-2009, Praha, Linde, 2010.

V pořadí již čtvrtá publikace, kterou vydávají společně Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání a Centrum ekonomických studií VŠEM, je výstupem projektu Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, www.nvf.cz/observatory/vyzkum.htm. Publikace je rozdělena na analytickou a statistickou část.

Český statistický úřad vydal krátkou tematickou analýzu "Vybrané služby v období recese".
(25.3.10)

Analýza se zabývá pouze vybranými službami v klasifikaci NACE jde o sekce H, I, J, L, M a N). V praxi to znamená, že nezhrnuje takové „tržní“ služby, jako je Obchod či Finanční zprostředkování, které jsou vykazovány samostatně, a dále službami, které jsou principiálně „netržní“, i když část je poskytována za přímou platbu – především školství, zdravotnictví a kultura event. veřejná správa.

Cedefop zveřejnil novou projekci kvalifikačních potřeb do roku 2020
(9.2.10)

Nejnovější studie Cedefopu zaměřená na předvídání kvalifikačních potřeb do roku 2020 byla prezentována v Bruselu na konferenci New Skills for New Jobs: Action Now. Studie předpokládá stálý růst poptávky po kvalifikačně a znalostně náročných profesích. Více...

Národní observatoř dokončila studii pro projekt Podpora technických a přírodovědných oborů
(28.11.09)

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání (NOZV) zpracovala analytickou studii "Průzkum požadavků zaměstnavatelů na absolventy technických a přírodovědných oborů", která je součástí projektu "Podpora technických a přírodovědných oborů". Více...

Dne 24. 6. 2009 proběhl workshop BUDOUCNOST PROFESÍ
(25.6.09)

Na workshopu byl mimo jiné představen portál Budoucnost profesí. Organizátorem workshopu byl Národní vzdělávací fond, o.p.s., Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání ve spolupráci s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV) a Sekcí politiky zaměstnanosti a trhu práce MPSV. Více...

  • Může předvídání kvalifikačních potřeb odhalit zárodky budoucích problémů trhu práce?
  • Co lze a co nelze předpovědět?
  • Jak lze výstupy předvídání kvalifikačních potřeb využít?

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN