budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Velkoobchod a prodej a opravy motorových vozidel

Velkoobchod a prodej a opravy motorových vozidel

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Velkoobchod se zabývá nákupem nového či použitého zboží a jeho prodejem maloobchodníkům, průmyslovým nebo obchodním uživatelům, veřejné správě, profesním specialistům. Rovněž se zabývá zprostředkováním obchodů mezi prodávajícími a kupujícími. V rámci velkoobchodu je prováděna i kompletace zboží, třídění, balení, skladování, montáž, propagace. (OKEČ 51). K této skupině odvětví náleží dále prodej nových a ojetých motorových vozidel, jejich opravy a prodej náhradních dílů. Rovněž je zde zahrnut maloobchodní prodej pohonných hmot (OKEČ 50). Následující odvětví

Budoucnost odvětví

Toto odvětví se na celkové zaměstnanosti v ekonomice podílí přibližně stejně, jako je tomu v některých vyspělých západoevropských zemích. Počet zaměstnaných ve velkoobchodu a službách spojených s opravou a údržbou ...více...

Minulý vývoj odvětví

Podíl zaměstnanost ve velkoobchodě a obchodě a opravách motorových vozidel na celkové zaměstnanosti v ČR se mezi lety 2001-2007 držel stále na přibližně stejné hladině, v roce 2007 činil 5,1 %. I absolutní počet pracovních míst v odvětví byl v celém sledovaném období téměř stabilní. V EU-15 i EU-27 byla situace v tomto odvětví velmi podobná. Český trh je v tomto odvětví relativně vyspělý a snese srovnání se západní Evropou.

Produktivita práce v ČR v období 2000-2006 rostla, mezi lety 2000 a 2006 se zdvojnásobila z 11 na 22 tis. EUR na pracovníka za rok. Výrazné zvýšení produkce – téměř o 50 % - se tedy promítlo zejména do růstu produktivity práce, vliv na zaměstnanost byl zanedbatelný. V EU-27 byl sice růst produktivity práce pomalejší, nicméně i přesto v roce 2006 stále ještě asi dvakrát vyšší než v ČR.

Profesní struktura odvětví je poměrně stabilní, největší podíl na zaměstnanosti mají techničtí pracovníci, kvalifikovaní řemeslníci a vysoký je v tomto odvětví i podíl vedoucích a řídících pracovníků, což souvisí s větším počtem menších firem či jednotlivých poboček, které v odvětví působí. Mezi lety 2001-2007 vzrostl v ČR v odvětví velkoobchodu a obchodě a oprav motorových vozidel podíl technických pracovníků z 25,8 % na 30,4 %. V EU-15 je podíl technických pracovníků v tomto odvětví nižší než v ČR (20,4 %), vyšší je zde naopak podíl nekvalifikovaných pracovníků (8,1 % oproti 4,4 % v ČR).

Kvalifikační struktura odvětví v ČR se v období 2001-2007 příliš nezměnila. Oproti EU-15 je v ČR nižší podíl terciárně vzdělaných, avšak rozdíl není tak velký jako u jiných odvětví. Nepříznivé je, že podíl terciárně vzdělaných v EU-15 se mezi lety 2001-2007 zvětšil téměř o 2 procentní body, zatímco v ČR zůstal na stejné úrovni. Na druhou stranu v ČR pracuje ve velkoobchodě výrazně menší podíl lidí pouze se základním vzděláním (3 % oproti 30 % v EU-15), což je mimo jiné důsledkem širokého rozšíření středního vzdělání v ČR obecně. 

Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti (v %): Vzdělanostní struktura (v %):
Větší obrázek
 Zdroj: [7]
Větší obrázek 

Zdroj: [7]
Produktivita práce:
Větší obrázek 
Zdroj: [8]

Profesní struktura odvětví (v %):

  CZ EU-15 EU-27
2001 2007 2001 2007 2001 2007
Vedoucí a řídící pracovníci 13,4 12,4 14,2 15,0 14,2 14,4
Vědci a odborníci 3,8 3,3 3,0 3,2 3,3 3,8
Techničtí pracovníci 25,8 30,4 18,4 20,4 18,3 19,8
Administrativní pracovníci 12,8 13,2 17,7 16,6 17,2 15,9
Provozní pracovníci ve službách a obchodě 12,2 10,0 10,5 9,2 11,0 10,6
Kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví 0,2 0,0 0,2 0,3 0,2 0,4
Kvalifikovaní řemeslníci 19,7 19,4 21,2 19,9 21,4 19,5
Obsluha strojů a zařízení 7,6 6,9 6,7 7,2 6,8 7,4
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 4,4 4,3 7,9 8,1 7,7 8,2
Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
                  Zdroj: [7]

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN