budoucnost profesí

Úvodní strana Vývoj v odvětvích Činnosti v oblasti výpočetní techniky

Činnosti v oblasti výpočetní techniky

  Zpět na seznam odvětví

Předchozí odvětví Toto odvětví je zaměřeno na poradenství v oblasti počítačového hardwaru tedy technického vybavení počítačů a na poradenství a dodávky jejich programového vybavení - softwaru - jak standardního tak vytvářeného podle požadavků uživatele. Rovněž sem patří ošetřování a údržba softwaru, vytváření webových stránek, zpracování dat a činnosti v oblasti databází, opravy a údržba kancelářských strojů a počítačů a další činnosti spojené s výpočetní technikou (OKEČ 72). Následující odvětví

Budoucnost odvětví

Zaměstnanost v IT službách, jak jsou činnosti v oblasti výpočetní techniky často označovány, již několik let výrazně roste a tento trend bude do budoucna zachován. Celkový význam IT v ekonomice se neustále zvyšuje ...více...

Minulý vývoj odvětví  

Podíl zaměstnanosti v odvětví činnosti v oblasti výpočetní techniky (nebo také IT služeb) zůstal mezi lety 2001-2007 prakticky neměnný na úrovni okolo 1 %. Stejně tak se nijak výrazně neměnil ani v EU-27, kde byl však o 0,4 p.b. vyšší. I přesto v ČR vzniklo v odvětví činností v oblasti výpočetní techniky od roku 2001 asi 6 tis. nových pracovních míst (nárůst o 12 %). Zejména v porovnání s vyspělými zeměmi ČR zaostává – v nich podíl IT služeb na celkové zaměstnanosti často přesahuje 2 %. Zvyšování zaměstnanosti v IT službách bylo výrazně pomalejší, než v mnoha průmyslových odvětvích – příliv zahraničních investic a tvorba nových pracovních míst se soustřeďovaly na znalostně i technologicky méně náročné oblasti ekonomiky. Na druhou stranu počet absolventů IT oborů stoupal v ČR jen pomalu a to způsobovalo menší zájem firem o umístění nové investice nebo o rozšiřování svých činností na českém trhu.

Z hlediska profesní struktury došlo mezi lety 2001-2007 k poklesu vědců a odborníků, naopak vzrostl podíl technických pracovníků. Důvodem může být zvyšující míra outsourcingu z ostatních odvětví, kdy IT firmy často působí jako tzv. „bodyshop“ – pronajímají své programátory na realizaci ICT řešení v zákaznických firmách, případně zajišťují pracovně velmi a kvalifikačně středně náročné činnosti, související se správou ICT (např. správa databází a ICT infrastruktury).

Jasný trend lze pozorovat ve vývoji struktury zaměstnanosti v odvětví, kde se zvýšil počet osob s terciárním stupněm vzdělání ze 47 na 51 %, přičemž ve zbylých vzdělanostních skupinách poklesl.  Vzhledem k neuspokojivé kvalitě IT absolventů (kdy ani absolventi vysokých škol často nedostačují) firmy postupně upouštěly od nabírání pracovníků se středoškolským vzděláním, které bylo nutné „dovzdělávat“ v ještě větším rozsahu, než vysokoškoláky. I na pozicích, které by v IT službách často postačovali pracovníci se středoškolským vzděláním, jsou najímáni převážně vysokoškoláci, i když často z VŠ jiného, než IT nebo technického zaměření. Oproti EU-27 má však Česká republika stále výrazně vyšší podíl zaměstnaných osob se středním vzděláním, avšak tento podíl neustále klesá. Produktivita práce byla v roce 2000 v ČR v porovnání s EU-27 pouze třetinová, do roku 2006 však došlo ke sblížení jejích hodnot (64,7 tis. Euro na osobu v rámci EU- 27 a 29,9 tis. Euro na osobu pro ČR).

Podíl odvětví na celkové zaměstnanosti (v %): Vzdělanostní struktura (v %):
Větší obrázek 
Zdroj: [7]
Větší obrázek 

Zdroj: [7]
Produktivita práce:
Větší obrázek 
Zdroj: [8]

Profesní struktura odvětví (v %):

  CZ EU-15 EU-27
2001 2007 2001 2007 2001 2007
Vedoucí a řídící pracovníci 9,0 6,6 13,4 14,5 13,4 13,9
Vědci a odborníci 50,1 43,8 41,6 43,0 41,7 44,0
Techničtí pracovníci 28,3 38,9 29,2 30,5 29,2 30,1
Administrativní pracovníci 8,3 3,5 11,2 7,7 11,0 7,4
Provozní pracovníci ve službách a obchodě 0,3 0,0 0,3 0,6 0,4 0,6
Kvalifikovaní řemeslníci 2,8 5,7 2,8 2,6 2,9 2,8
Obsluha strojů a zařízení 0,7 1,4 0,4 0,4 0,5 0,5
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 0,6 0,1 1,0 0,6 1,0 0,6
Celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
                  Zdroj: [7]

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN