budoucnost profesí

Úvodní strana Sektorové studie Sektorové studie

Sektorové studie

Sektorové studie jsou významným nástrojem zjišťování kvalifikačních potřeb budoucího trhu práce. Jsou zaměřeny na vybraná odvětví ekonomiky a využívají především kvalitativní postupy při zkoumání proměn v nárocích na odborné dovednosti. Doplňují a rozšiřují kvantitativní pohled na změny v profesně-kvalifikační struktuře pracovních míst. Doposud vznikly tři pilotní studie, a to pro energetiku, sektor ICT služeb a elektrotechnický průmysl.

Více o výstupech ze sektorových studií v odvětví:

Profily profesí ve zpracovaných sektorových studií, analýza požadovaných dovedností a budoucí poptávky po nich jsou shrnuty v samostatné analýze.

Zpracování sektorových studií je v České republice poměrně novou disciplinou. Jejich podstatou je detailní pohled na vybraný ekonomický sektor a zkoumání všech faktorů, které mají potenciál ovlivnit jeho vývoj v příštích letech – ať už jde o trendy technologické, procesní, legislativní, finanční, demografické, konkurenční nebo makroekonomické.

Důsledky těchto trendů nemění jen podmínky uvnitř sektoru a jeho pozici v rámci ekonomiky, ale proměňují i budoucí poptávku po kvalifikované pracovní síle. Budoucí problémy trhu práce tak mohou být velmi odlišné od těch současných.

Sektorová studie zkoumá, jak se bude vyvíjet poptávka po kvalifikovaných pracovnících v průběhu příštích 10 – 15 let, jak se promění nároky na jejich znalosti a dovednosti a zda změny v sektoru nepovedou ke vzniku úplně nových profesí, na které odborné vzdělávání zatím není připraveno.

Protože se sektorová studie zaměřuje i na nabídkovou stranu trhu práce – tedy na školy, jejich kapacitu a zaměření – je možné odhalit místa největšího napětí na trhu práce – kde se nabídka s poptávkou budou nejvíce rozcházet, kde bude pracovníků příliš málo, kde naopak hodně a jaké jsou nejvýznamnější posuny v kompetencích pracovníků, na které je potřeba reagovat změnami v odborném vzdělávání a přípravě.

V této části sektorová studie úzce navazuje na kvantitativní model zaměstnanosti, který projektuje budoucí zaměstnanost v sektorech a profesích, vliv demografie na sektor (například počty odchodů pracovníků do důchodu či do jiných sektorů a z toho vyplývající počet pracovních míst, která bude nutná v dalším období nahradit čerstvými pracovníky) a předvídá i, kolik nových absolventů bude v daném období pro sektor k dispozici a s jakým vzděláním.

Cílem sektorové studie dále není jen popsat problémy, ale identifikovat také příležitosti, které se na trhu práce v příštích letech dají očekávat. Sektorová studie analyzuje jednotlivé varianty možného budoucího vývoje. Vedle pravděpodobné varianty se zaměřuje i na analýzu „ideální“ nebo „optimální“ varianty rozvoje sektoru, která předpokládá maximální využití výhod a příležitostí, které sektor v rámci globální ekonomiky má, a stanovuje také, jaké nároky na lidské zdroje by realizace této varianty měla.

Na trhu práce a v oblasti odborného vzdělávání citelně chybí informace, ze kterých by se studenti, zájemci o práci, rekvalifikační kurzy či rozšiřování kvalifikace mohli dozvědět o tom, jaký potenciál a šance pro budoucí uplatnění mají jednotlivé profese a obory vzdělání. Sektorové studie mají pomoci odstranit tuto informační bariéru a usnadnit subjektům na trhu práce přijímat kvalitnější a odpovědnější rozhodnutí o směru studia, o volbě budoucího uplatnění, o zaměření a kapacitě odborného vzdělávání a vzdělávacích kurzů a podobně.

Výstupy sektorových studií mají sloužit jako informační podklad pro kariérní poradenství na úřadech práce i pro vzdělávací instituce, které na základě zjištění budoucích potřeb mohou upravit nabídku studijních programů.

Na národní a strategické úrovni sektorové studie pomáhají identifikovat priority, které jsou důležité pro další rozvoj trhu práce. Na regionální úrovni se mohou stát podkladem pro tvorbu strategie rozvoje kraje, musí však být doplněny kvalitní analýzou regionální situace, zaměstnanosti v sektoru a firem v něm působících.

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN