budoucnost profesí

Úvodní strana Sektorové studie ICT profese Vývojář / IS Architekt (IS Developer / IS Architect)

Vývojář / IS Architekt (IS Developer / IS Architect)

Zpět na seznam profesí v ICT službách


Počet osob na trhu práce
(2008)
29 800 Trend v poptávce po profesní roli
(2009-2020)

Vývojář je klíčová profese v ICT službách. Jejím významným specifikem je, že je nejlépe outsourcovatelná a dá se velmi dobře vykonávat v jakékoli lokalitě s dobrou infrastrukturou – bez ohledu na sídlo klienta. U vývojáře je nutné opět zohlednit odbornost práce, kterou vykonává, na které straně svou práci vykonává (dodavatel ICT služeb a zákazník) a jak veliká je firma, ve které pracuje. Profesní roli lze rozdělit do dvou kategorií dle náročnosti vykonávaných činností (high-end/low-end). Do první skupiny patří profese vývojáře, systémového integrátora a IT architekta, zatímco tester a programátor představují znalostně méně náročné profese. Celkový vývoj v poptávce po této profesní roli není snadné předpovědět, většina odborníků odhaduje stagnaci celkového počtu nebo mírný nárůst. Obecně proti zvyšování počtu pracovníků v této profesní roli hovoří několik argumentů:

  • Zjednodušování technologií a nástrojů pro vývoj,
  • Platový vývoj, kdy by se platy programátorů měly postupně přibližovat k průměrným výdělkům tak jak je tomu v západní Evropě, čímž zájem o práci na těchto pozicích bude klesat (jedná se tedy o změnu trendu na straně nabídky práce),
  • Možný odchod některých zaměstnavatelů z nákladových důvodů v horizontu 10 let, kteří zaměstnávají výraznější část této profesní skupiny.

Naopak posilování poptávky po vývojářích by mohl ovlivnit poměrně pravděpodobný vzestup vývoje aplikací (napříč všemi segmenty ICT trhu) a vyšší poptávka po testování SW produktů a také díky rostoucímu outsourcingu ICT a systémové integraci. Dojít by mělo k diferencovanému vývoji uvnitř profesní skupiny – high-end profese by měly spíše růst, naopak low-end profese klesat. V rámci zákaznických firem by počet pracovníků měl klesat ve prospěch dodavatelských.

Trendy v poptávce pro vybrané profese v rámci této role  
Vývojář (programátor) - high-end
Vývojář (programtátor) - low-end
Tester
Systémový integrátor
IT architekt

Vliv budoucích trendů na profesní roli

  • Změna požadavků na dovednosti

U high-end vývojářů se technické znalosti budou měnit z čistého kódování a znalosti programovacích jazyků na schopnost ovládat nové vývojové nástroje (tzv. frameworky), které samotnou práci usnadňují. Výrazně však vzroste tlak na efektivní práci s těmito nástroji. Pracovník bude muset stále znát technické základy toho, jak se staví aplikace, včetně znalostí programovacího jazyka. Avšak stále významnější bude, aby vývojáři měli i jiný než technický pohled a dokázali se na produkt dívat očima uživatele. To se dnes nedaří ani špičkovým firmám. Klíčové budoucí požadavky budou zahrnovat schopnost komunikace v mezinárodních týmech, prezentace – význam technických dovedností poklesne.

K těmto požadavkům bude třeba řadit i ekonomičnost a efektivitu – porovnávání nákladů na vývoj a provoz s jejich přínosem. I to je dnes významnou slabinou. Ve srovnání se západní Evropou je na tom ČR dobře z hlediska technických znalostí, úzkým místem jsou komunikační schopnosti a soft skills. V příštích letech ovšem díky vývoji ve vzdělávací sféře bude hrozit opačný extrém, který by oslabil současný velmi dobrý vývojářský potenciál České republiky.

U low-end vývojářů budou nadále převažovat požadavky na široké technické znalosti a schopnost přeložit určité části zadání do kódu bez znalosti širších souvislostí. Vykonává tedy o spíše rutinní a řemeslné činnosti. Tato část profesní role Vývojář/IS architekt je dlouhodobě nejvíce ohrožena outsourcingem a nákladovou konkurencí východoevropských a asijských zemí a bude velmi obtížné tyto profese v ČR udržet.

K méně kvalifikačně náročným činnostem se řadí i testování. Školení testeři simulují chování uživatele nebo jsou verze produktů dány k otestování potenciálním koncovým uživatelům. Tester je často běžný uživatel, který testuje tzv. beta verze produktů, často dobrovolně. Zejména v rámci segmentu 3 (především zábava, hry, webové aplikace) mohou roli testerů tvořit členové „komunit“ v rámci určitých produktů. Jejich počet díky rostoucímu počtu vyvíjených aplikací poroste, avšak do profesních trendů to řadit nelze – nebude to měnit poptávku na trhu práce. V oblasti testování se dá očekávat vzestup poptávky po profesi Quality manager, který testování produktů řídí metodicky. Do určité míry se jedná o manažerskou roli, která zahrnuje střední nebo vysokou úroveň technických znalostí, kombinovaných s projektovým řízením a schopnostmi koordinace externích spolupracovníků (testerů). Tuto profesi však řadíme k roli Manažer rozvoje a provozu IS/ICT. 

  • Přesuny ICT pracovníků: zákaznické-dodavatelské firmy

V současné době se na základě analýz nachází v dodavatelských ICT firmách přibližně jedna čtvrtina vývojářů. Prognózy oslovených odborníků potvrzují, že poptávka po vývojářích v dodavatelských firmách poroste na úkor zákaznických. Důvodem bude již zmiňovaná neschopnost zákaznických firem poskytnout těmto profesím možnosti rozvoje, zaplatit je a často je efektivně využívat.

Dodavatelské firmy budou poptávat spíše high-end vývojáře (viz dále) low-end zůstane spíše v zákaznických firmách, případně bude (nearshore/offshore) outsorcován. Výjimku budou tvořit na bezpečnost náročné provozy, jako jsou např. banky a státní správa – zde skupina high-end vývojářů zůstane, bude klíčová pro soběstačnost a kontrolu nad určitými kritickými procesy pro tyto instituce.

Specifika této profese v rámci elektrotechnického průmyslu jsou uvedena zde: high-end vývojář a low-end vývojář.    

Specifika pro jednotlivé segmenty

Segment Klíčové požadavky na zvládnutí profesní role
Systémová integrace, podniková řešení, správa ICT – zákaznická firma

Outsourcing do dodavatelských firem s výjimkou bank, státní správy, energetiky.

Systémová integrace, podniková řešení, správa ICT – dodavatelská firma  

Klíčová role. Low-end může klesat díky poklesu poptávky a offshore/nearshore outsourcingu profesí a technologickým změnám, na straně nabídky. High-end výrazně poroste.

Telekomunikace  

Významná role, nicméně trend je v outsourcingu do dodavatelských firem, které poskytují řešení. Nutná znalost a orientace v hlavních technologiích na trhu (Tetra. CISCO, Siemens, Nokia, ZTE). Možnost globálního vývoje – i pro jiné telekomunikační trhy v rámci firemní skupiny – růst požadavků na jazykové schopnosti.

Zábava

Opět klíčová role, často kumulovaná s analytikem/architektem nebo content designerem (tvůrce obsahu). Významné požadavky zejména na kreativitu, multimédia i vazbu na kontent (obsah). Vlastní vývoj může klesat, je možné licencovat zahraniční vývojové nástroje, důležité jsou vlastní aplikace na těchto vývojových nástrojích (engine) postavené. Weby a zpravodajství budou technologicky jednodušší, Poroste outsourcing – high-end vývojář bude často řídit tým externím programátorů.

Vývoj specifického aplikačního software

Opět klíčová role, očekává se vysoký nárůst poptávky díky rostoucímu objemu vývoje. Porostou požadavky   na  jazykové  schopnosti (mezinárodní  vývoj). Velmi důležitá profese – systémový architekt. Ideálnímu profilu odpovídají lidé se specializací „computer engineering“. Studijní obor zahrnuje jak studium hardwaru, softwaru, komunikačních technologií, tak i vzájemné vazby uvedených složek mezi sebou.

Doplňující analýza

Outsourcovatelnost profesní role je relativně velmi vysoká. Offshore outsourcing/nearshore outsourcing je možný a může být příležitostí (EU, Německo, USA) i hrozbou Čína, Indie.

Díky kulturní příbuznosti k západním regionů a naopak velké odlišnosti asijských zemí se můžeme domnívat, že mohou převážit spíše kladné efekty – tzn. naši kvalifikovaní pracovníci budou pracovat pro evropské firmy.

Kvalifikační požadavky

Obrázek: Budoucí profil podle hlavních dovedností - pouze high-end

 Dovednosti Budoucí požadavky
Manažerské/řízení projektu

ICT/technické/hardware

 
ICT/technické/software

Prezentační

Analytické

Mezioborové

Jazykové

Obchodní

Práce v týmu

Kreativní

Komunikační schopnosti

Vzdělání a kariérní cesta

High end profese budou spíše vyžadovat magisterské vzdělání, role vývojáře se navíc může stát odrazovým můstkem pro práci analytika nebo manažera, které tento stupeň vzdělání budou ve většině případů vyžadovat. Dle názoru odborníků by vysoké i střední školy měly stále významně rozvíjet znalosti a schopnosti v technických oblastech. Mezi další významné požadavky na high-end profese patří schopnost dokumentace své práce, týmová práce a schopnost porozumět specifikům oboru, pro který je práce vykonávána - vžít se uživatele konečného produktu.

Low end profese vystačí se středoškolským (nejvýše bakalářským) stupněm vzdělání. Problémem je, že zájem o technické vzdělání na středních školách se drasticky snižuje a „produkce“ škol významně nedostačuje aktuálním ani krátkodobým potřebám trhu práce. To však bohužel negativně ovlivňuje i potenciál high-end profesí, a to nejen u vývojářů – obecně pokles popularity technického vzdělání oslabuje kvalitu absolventů v celém ICT.

Z dlouhodobého hlediska se jedná o ohroženou profesi. Odborníci se shodli, že tento typ profese bude vhodný spíše studenty nebo méně schopné lidi, kteří budou akceptovat mzdu na úrovni průměru, ke které programátorské profese budou dlouhodobě konvergovat. Díky bezproblémové outsourcovatelnosti je možné převádět práci do zemí s nižší cenou pracovní síly a bude to zřejmě velmi reálným trendem.

Low end vývojář je schopen kvalitně vykonávat požadované činnosti přibližně po 6 měsících zaškolení a praxe. Špičkový vývojář dosáhne vysoké kvality až po několika letech praxe.

Kariérní cesta: - scénáře

Podle dotazovaných odborníků je velmi časté, že vývojáři se po určité době stávají business analytiky, pokud dokážou absorbovat potřebné znalosti a schopnosti.

Komunikativní vývojář, který chce změnu - vývojáři a programátoři nevykonávají své profese celý život a okolo 30. roku věku pomýšlejí na změnu. Ti, kteří jsou schopni analýzy podnikových a jiných procesů se mohou stát business analytiky.

  Méně než 1 rok 1 rok 2-3 roky 5-10 let
Mezioborové/uživatelské Získávání mezioborových a uživatelských znalostí Aplikace špičkových technických znalostí v kombinaci s mezioborovými
Technické  Základy programování, IS/ICT architektury Práce programátora Práce vývojáře
Jazyky Nutnost výuky + praxe v zahraničí 1-2 roky  Nutnost rozvoje odborného vyjadřování  Špičková odborná angličtina 
Manažerské  Základy práce v týmu, základy project managementu Schopnost práce v týmu Velmi dobrá týmová práce Schopnost práce v týmu a základy vedení týmů 
Multikulturní zkušenost Praxe v zahraničí  Práce v multikulturním prostředí  Bezproblémový pohyb v multikulturním prostředí 
Prezentační schopnosti Základy  Rozvoj   Velmi dobré prezentační schopnosti


Vytisknout stránku

CZ EN