budoucnost profesí

Úvodní strana Trhy práce v regionech Trhy práce v regionech v roce 2010

Trhy práce v regionech v roce 2010

Trhy práce v jednotlivých regionech mají svůj specifický vývoj a požadavky na pracovníky, i ony jsou však ovlivněny globálními trendy. Porovnání budoucích změn v ekonomice a potenciálu regionů v oblasti lidských zdrojů je základem pro úspěšnou strategii rozvoje kraje.

Struktura populace ve věku 15+ podle
ekonomické aktivity (2010, %)

       

Míra nezaměstnanosti (2010, %)

Dlouhodobá nezaměstnanost - podíl nezaměstnaných
déle než 1 rok na celkové nezaměstnanosti (2010, %)

Zdroj: [6]

Největší nezaměstnanost je trvale v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, v roce 2010 též v Olomouckém kraji.. V roce 2009 začala v důsledku hospodářské krize nezaměstnanost ve všech regionech stoupat, nejvíce byly zasaženy regiony s vyšším podílem průmyslu, růst nezaměstnanosti pokračoval i v roce 2010. Relativně nízká nezaměstnanost oproti ostatním regionům přetrvala v Praze, Středočeském kraji a Jihočeském kraji.

Za dlouhodobě nezaměstnané jsou považováni lidé, kteří jsou nezaměstnaní déle než 1 rok. Dlouhodobá nezaměstnanost je v ČR obecně problémem. Protože ale v důsledku ekonomické krize začal masivně narůstat počet nově nezaměstnaných podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkové nezaměstnanosti v roce 2009 relativně poklesl, v roce 2010 však již začal opět narůstat. Největší podíl dlouhodobě nezaměstnaných je v Karlovarském a Ústeckém kraji.

Zobrazované údaje vypovídají o obecné míře nezaměstnanosti podle definice Mezinárodní organizace práce. Nejaktuálnější údaje o registrované míře nezaměstnanosti, která vychází z počtu uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce publikuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Vzdělanostní struktura populace ve věku 25-64 let
(2010, %)

       

Profesní struktura zaměstnanosti
(2010, %)

Zdroj: 6

Vzdělanostní struktura jednotlivých regionů se významně liší. Největší podíl terciárně vzdělaných mají kraje, které mají města s vysokými školami. Tato města jednak produkují absolventy vysokých škol, zároveň také ve srovnání s jinými kraji nabízejí lepší pracovní uplatnění pro lidi s terciárním vzděláním. Největší podíl teciárně vzdělaných má Praha a Jihomoravský kraj. Plzeňský, Jihočeský a Středočeský kraj mají vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva méně, nicméně díky většímu počtu lidí s maturitou je jejich vzdělanostní struktura stále nadprůměrná. Největší podíl lidí, kteří dosáhli jen základního vzdělání má Ústecký a Karlovarský kraj.

Profesní struktura zaměstnanosti v kraji je zde znázorněna na základě kategorií klasifikace KZAM. Nejvyšší podíl kvalifikačně náročných profesí (vedoucí a ředitelé, vědci a odborníci a techničtí pracovníci) je v Praze, Jihomoravském, Středočeském a Královéhradeckém kraji. Liberecký kraj se vyznačuje nadprůměrným podílem řemeslných pracovníků a obsluhy strojů, které poukazují na vysoký podíl průmyslu. Naopak Karlovarský kraj se vyznačuje vysokým podílem provozních pracovníků ve službách a obchodě.

Odvětvová struktura zaměstnanosti (2010, %)

Název odvětví (Kód CZ-NACE) PHA STC JHC PLK KVK ULK LBK HKK PAK VYS JHM OLK ZLK MSK ČR
Zemědělství, lesnictví, rybářství (A) 0,3 2,8 5,9 5,2 2,5 2,1 2,2 3,5 4,8 7,9 3,2 4,9 3,3 1,8 3,2
Těžba a dobývání (B) 0,2 0,3 0,7 0,6 3,2 3,5 0,7 0,1 0,3 0,8 0,3 0,4 0,1 2,9 1,0
Zpracovatelský průmysl (C) 8,0 23,9 26,1 30,0 27,2 24,4 33,3 30,1 32,2 30,8 22,0 28,6 31,6 28,9 24,9
Elektřina, plyn, teplo (D) 0,8 1,2 1,4 0,7 0,6 1,8 1,2 0,3 0,9 0,9 1,3 0,7 0,9 1,5 1,1
Voda, odpady, sanace (E) 0,3 1,1 1,2 1,0 1,6 1,5 1,4 1,1 1,9 0,6 0,8 1,0 0,7 0,9 1,0
Stavebnictví (F) 9,1 10,4 10,6 8,3 8,6 11,7 11,1 9,5 9,9 9,9 10,2 11,0 9,9 8,0 9,8
Obchod (G) 13,9 12,8 13,2 12 10,4 11,7 10,7 12,3 11,8 12,3 12,2 10,7 11,0 11,4 12,2
Doprava a skladování (H) 7,3 9,3 5,9 6 6,4 8,5 5,4 5,6 6,5 4,5 6,5 5,4 5,2 6,4 6,7
Ubytování, stravování a pohostinství (I) 5,4 3,2 4,2 3,5 5,2 3,0 3,0 3,6 2,4 4,7 3,9 3,9 3,9 3,2 3,8
Informační a komunikační činnosti (J) 8,5 3,0 1,6 1,0 1,0 1,6 1,4 1,9 1,3 0,9 2,5 1,3 1,8 2,5 2,8
Peněžnictví a pojišťovnictví (K) 5,3 2,2 1,6 1,7 2,2 1,1 1,3 1,7 2,5 1,4 2,3 2,0 1,6 2,0 2,3
Činnosti v oblasti nemovitostí (L) 2,2 1,1 0,5 0,6 0,4 0,6 0,6 0,7 0,4 0,3 0,6 0,4 0,3 0,4 0,8
Profesní, vědecké a technické činnosti (M) 9,6 3,8 2,4 2,9 2,3 3,0 2,2 3,3 2,6 2,3 6,0 3,2 3,5 2,6 4,2
Administrativní a podpůrné činnosti (N) 3,2 3,0 2,1 2,3 2,9 2,9 1,6 1,6 1,3 1,8 2,0 1,8 2,4 2,2 2,3
Veřejná správa a obrana (O) 6,4 7,2 7,2 6,8 8,0 7,7 6,4 6,5 5,7 6,1 7,8 7,6 4,4 6,6 6,8
Vzdělávání (P) 6,6 5,3 5,4 5,7 5 4,7 6,7 7,0 6,1 5,8 6,0 6,2 7,8 6,9 6,1
Zdravotní a sociální péče (Q) 7,3 5,5 6,4 7,6 9,2 6,4 6,9 7,7 6,6 6,8 7,5 7,2 8,4 7,3 7,1
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti (R) 3,5 1,4 1,5 2,5 1,6 0,9 1,9 1,5 0,9 0,6 1,8 1,2 1,7 1,4 1,7
Ostatní činnosti (S) 2,1 2,2 1,7 1,3 1,5 2,3 2,0 1,4 1,2 1,2 2,7 2,3 1,6 1,8 1,9
Činnosti domácností (T) 0,0 0,3 0,4 0,3 0,1 0,4 0,2 0,4 0,5 0,2 0,3 0,1 0,0 1,1 0,3
Exteritoriální organizace (U) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Celkem 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Zdroj: [6] Od roku 2010 je používána již pouze nová klasifikace CZ-NACE, údaje nejsou přesně srovnatelné s dříve používanou klasifikací OKEČ.

Česká republika se obecně vyznačuje ve srovnání s dalšími zeměmi vysokým podílem zpracovatelského průmyslu. V regionálním srovnání je pak nejvyšší podíl průmyslu v Libereckém, Pardubickém a Zlínském kraji. Praha vykazuje vzhledem ke svému metropolitnímu charakteru strukturu zaměstnanosti výrazně odlišnou od ostatních regionů s nadprůměrným podílem služeb – především podnikatelských a osobních. Středočeský a Ústecký kraj se vyznačují nadprůměrným podílem zaměstnanosti v dopravě s skladování. Ve Středočeském kraji je přičinou koncentrace skladů a logistických center v periferních oblastech pražské metropole kolem významných dopravních tepen. Ústecký kraj zde zase těží z výhodné příhraniční polohy. V Karlovarském kraji je vysoký podíl osob zaměstnán v ubytování a stravování a také zdravotní a sociální péče, což odráží lázeňský charakter regionu. Karlovarský kraj je také společně s Moravskoslezským a Ústeckým krajem největším centrem těžby. Vysočina má ve srovnání s celkem ČR stále velmi vysoký (přibližně trojnásobný) podíl zemědělství na celkové zaměstnanosti.

Podíl technologicky vysoce náročného průmyslu
na zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu
(2010, %)


Zdroj: [6]

 

Podíl technologicky středně náročného průmyslu
na zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu
(2010, %)


Zdroj: [6]

Podíl znalostně náročných služeb
na celkové zaměstnanosti (2010, %)


Zdroj: [6]
 

Počet zaměstnanců ve výzkumu a vývoji
na 1000 zaměstnaných (2010)

Větší obrázek
Zdroj: [9]


V odvětví vysoce technologicky náročného průmyslu jednoznačně dominuje Pardubický kraj, kde tento průmysl tvoří 11,4 % celkové zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu. V případě Prahy je vysoký podíl technologicky náročného průmyslu způsoben zejména nízkým podílem průmyslu na zaměstnanosti jako takového. Více než 9 % podíl má také Olomoucký kraj. Nejmenší podíl vysoce technologicky vysoce náročného průmyslu je v Libereckém kraji (1,4 %). V něm je však v poměrně veliké míře soustředěn průmysl středně technologicky náročný. Stejně jako v Plzeňském kraji, na Vysočině, ve Středočeském a v Královéhradeckém kraji zde podíl středně technologicky náročného průmyslu na celkové zaměstnanosti v průmyslu přesahuje 40 %.

Znalostně náročné služby se koncentrují především v metropolitních oblastech. Z toho také vyplývá, že největší podíl znalostně náročných služeb na zaměstnanosti má jednoznačně Praha (41 %), s odstupem následují Jihomoravský kraj (29 %). Pouze 20 % zaměstnanosti tvoří znalostně náročné služby v Libereckém kraji, který je tradičně průmyslový, a méně než 20 % na Vysočině, kde se projevuje absence dominantní metropole, která by na sebe znalostně náročné služby strhávala.

Zaměstnanci ve výzkumu a vývoji jsou sebe jednoznačně soustředěni v univerzitních regionech – zejména v Praze a s odstupem pak v Jihomoravském kraji. Přibližně 9 zaměstnanců výzkumu a vývoje na 1000 zaměstnaných je ve Středočeském kraji, kde lze předpokládat propojení s pražskými pracovišti, a v Pardubickém kraji, kde výzkum a vývoj souvisí s koncentrací technologicky náročného průmyslu.

Průměrná měsíční mzda
- přepočet na plnou pracovní dobu (2010, Kč)

Větší obrázek 

 

Produktivita práce -
HDP na zaměstnance (2010, Kč)

Větší obrázek 

Zdroj: [9] V roce 2009 se změnila metodika výpočtu průměrné mzdy, absolutní údaje proto nejsou srovnatelné s předchozími lety.

Průměrná mzda i produktivita práce do značné míry odrážejí odvětvovou strukturu v regionech. Nejvyšší průměrné mzdy i nejvyšší produktivita práce jsou dlouhodobě v Praze a Středočeském kraji. V roce 2010 však byla druhá nejvyšší produktivita práce v Ústeckém kraji, kde HDP na jednoho obyvatele dosáhlo hodnotu přibližně 725 000 KČ. Nejnižší produktivitu práce i mzdy má naopak Karlovarský kraj.

Počet absolventů terciárního vzdělávání na 1000
obyvatel ve věku 15+ - školy se sídlem v kraji (2010)


Zdroj: [2]

 

Účast na dalším vzdělávání - podíl účastníků
vzdělávání na populaci ve věku 25-64 let (2010, %)


Zdroj: [6]

Počet absolventů terciárního vzdělávání v kraji vyplývá z existence a kapacity vysokých škol a vyšších odborných škol v kraji. Přestože velký podíl absolventů pochází z jiného kraje, než v jakém absolvuje vysokou školu, po ukončení školy velká část z nich zůstává v místě studia. Regiony s vyšším počtem absolventů totiž zároveň nabízejí lepší pracovní uplatnění pro lidi s vysokoškolským vzděláním. Nejvyšší počet absolventů terciárního vzdělávání je v Praze a Jihomoravském kraji, následuje Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj a Vysočina. Nejmenší počet je naopak ve Středočeském kraji, zde je však situace specifická díky možným dojezdům do Prahy, a dále pak v Karlovarském kraji a v kraji Vysočina, u kterých je patrná absence větších vysokých škol.

Účast na dalším vzdělávání je ovlivněna mimo jiné profesní strukturou zaměstnanosti v kraji. Nejvíce se dalšího vzdělávání účastní zaměstnanci v kvalifikačně náročných profesích. Nejvyšší účast na dalším vzdělávání je v Praze, nejnižší naopak v Oloumockém, Libereckém a Plzeňském kraji. V Karlovarském kraji oproti loňskému roku účast na dalším vzdělávání významně stoupla, lze předpokládat, že na to mohly mít pozitivní vliv programy a projekty podporující další vzdělávání zaměstnanců.

Pravidelní uživatelé osobního počítače
- podíl na populaci v kraji ve věku 16+ (2010, %)

Větší obrázek 

 

Pravidelní uživatelé internetu
- podíl na populaci v kraji ve věku 16+ (2010, %)

Větší obrázek 

Zdroj: [9]

Počítačové internetové dovednosti patří mezi klíčové kompetence a důležitý indikátor kvality lidských zdrojů. Jsou také významné pro nalezení pracovního uplatnění. Nejvyšší podíl pravidelných uživatelů osobního počítače je v Praze, nejnižší naopak v Libereckém kraji. Liberecký kraj sice zůstává v podílu uživatelů počítače na posledním místě, ale ve srovnání s rokem 2009 zaznamenal největší nárůst pravidelných uživatelů (až 7%). Nejčastějším místem, kde lidé přicházejí do pravidelně kontaktu s prací na PC, je zaměstnání. Podíl pravidelných uživatelů počítačů je tak vyšší v regionech s vyšším podílem služeb, nižší naopak v regionech s vyšším podílem zemědělství, těžby a technologicky méně náročného průmyslu. Z hlediska používání internetu hraje další velkou roli dostupnost a cena připojení. Největší podíl pravidelných uživatelů Internetu je v Praze a Středočeském kraji, nejmenší v Libereckém a Ústeckém kraji.

Vytisknout stránku

Novinky

Konference „Průmysl 4.0 v praxi“

Odborníci NVF vystoupili na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“, kterou dne 25. 2. 2016 pořádalo Ministerstvo prů...

celý článek 26. 02. 2016

Odborníci NVF se podíleli na přípravě Národní iniciativy Průmysl 4.0

Národní iniciativa Průmysl 4.0 byla poprvé představena ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem na podzim roku 2015. Zák...

celý článek 22. 02. 2016

Slovenští středoškoláci chtějí jít na české VŠ, ukázala analýza

Z analýzy výsledků loňského testování obecných studijních předpokladů společnosti Scio vyplývá, že lepší slovenští středoškolác...

celý článek 19. 02. 2016
archiv novinek
CZ EN